Wydrukuj tę stronę

Funkcje prawa w ochronie środowiska.

1) Organizacyjna- tworzenie podstaw prawno-ustrojowych ochrony środowiska. Na podstawie aktów prawnych powołane są do życia różnego rodzaju instytucje, m.in. organy i urzędy państwowe lub samorządowe, placówki naukowo-badawcze, organizacje społeczne o ściśle określonych zadaniach w zakresie ochrony środowiska.
Do organów kontrolnych należą: Straż Miejska, Straż Leśna, WIOŚ, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Mają one na celu ocenę stanu środowiska (powietrza, wody, gleby), co pozwala na określenie kierunków ochrony środowiska przed emisją zanieczyszczeń.
2) Reglamentacyjno-ochronna- polega na:
- wprowadzaniu ograniczeń i zasad korzystania z zasobów środowiska, np. normy emisji zanieczyszczeń, pozwolenia wodno prawne
- nadawaniu poszczególnym elementom środowiska statusu obiektów chronionych, np.w formie pomnika przyrody, rezerwatu, użytku ekologicznego

REGLAMENTACJA PRZESTRZENI-> działalność zmierzająca do planowego zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzanie inwestycji mogących w znacznym stopniu oddziaływać na środowisko)

3) Ochrony praw podmiotowych- zaspokajanie różnego rodzaju roszczeń typu kompensacyjnego (naprawienie szkody majątkowej, wypłacanie odszkodowania), zapobieganie (żądanie zaniechania zakłóceń w środowisku) albo przywracanie stanu zgodnego z prawem
Przykład: odszkodowanie za zatrucie ryb w rzece przez ścieki zawierające substancje chemiczne
4) Stymulowania procesów gospodarczych- stosowanie środków ekonomiczno-prawnych stanowiących system oddziaływań motywacyjnych na podmioty gospodarcze, np. wprowadzenie technologii małoodpadowych, obiegi zamknięte wody)
Są to różnego rodzaju podatki, dotacje, kredyty, opłaty za korzystanie ze środowiska
5) Wdrażania postępu technicznego- prawo (normy techniczne ogólnokrajowe-PN, branżowe-BN, zakładowe- ZN, międzynarodowe-ISO) jako podstawowe narzędzie rozwoju i ugruntowanie postępu naukowo-technicznego
6) Represyjna- polega na ustanawianiu surowych sankcji karnych za naruszanie prawa ochrony środowiska, zakwalifikowane jako przestępstwa lub wykroczenia (kary mają tu funkcję prewencji ogólnej)
7) Ochrony walorów lub zasobów środowiska o znaczeniu ponadpaństwowym- ochrona środowiska wynikająca z traktatów prawa międzynarodowegoINSERT command denied to user 'jaktozrobic'@'localhost' for table 'cms_module_stat_logstrings'INSERT command denied to user 'jaktozrobic'@'localhost' for table 'cms_module_stat_logstrings'INSERT command denied to user 'jaktozrobic'@'localhost' for table 'cms_module_stat_logstrings'INSERT command denied to user 'jaktozrobic'@'localhost' for table 'cms_module_stat_logstrings'
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to localhost:25 (Connection refused) in /home/j/a/k/jaktozrobic/www/modules/CMSMailer/phpmailer/class.smtp.php on line 105